Acte necesare

      ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT

1. Certificat fiscal pentru Cadastrusi Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
2. Actele de proprietate ale imobilului - copii legalizate:
a) in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta;
b) in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, etc): contract de vanzare cumparare, proces verbal predare - primire apartament, contract pentru plata in rate si dovada achitarii integrale a acestuia (unde este cazul), declaratie notariala din care sa rezulte ca: imobilul nu este vandut, ipotecat, nu face obiectul unui litigiu si nu a fost inscris in registru de transcriptiunii mobiliare (valabila numai in cazul in care imobilul nu a fost transcris in registrul de transcriptiuni imobiliare);
c) in cazul dobandirii proprietatii in baza unei Sentinte Civile - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
d) in cazul apartamentelor dobandite in baza Legii 112 / 1995 - copie legalizata contract vanzare - cumparare, copie xerox schita anexa contract;
3. Schita apartamentului (daca exista) - copie xerox

      ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (FARA CONSTRUCTIE)

1. Certificat fiscal pentru Cadastrusi Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in acesta- copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor- copii xerox.

      ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE)

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusivactele invocate in acesta - copii legalizate;
3. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminare a lucrarilor, sau dupa caz, certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
4. Autorizatia de demolare(numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copie legalizata;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor- copii xerox.

      ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE CONSTRUCTIE (INTABULARE CONSTRUCTIE NOUA)

1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil in luna in care se depune dosarul cadastral), in care sa fie trecuta valoarea de impozitare atat pentru teren, cat si pentru constructie;
2. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
3. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
4. Autorizatia de construire si proces - verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau dupa caz, autorizatia de demolare / certificat de atestare a edificarii extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul - copii legalizate;
5. Releveele imobilului, intocmite de arhitect - copii xerox;
6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietatii terenului - copii legalizate;
7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor(BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox.

      ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate- copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor(BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) - indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv).

      ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI / SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI

1. Extras de carte funciara pentru informare (recent) - in original;
2. Documentatia cadastrala existenta - copie xerox;
3. Actele de proprietate- copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor(BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate si a suprafetei imobilului.

Nota

*Pentru actele translative (certificate de mostenire, ordinul prefectului, sentinte civile, etc,) emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), se percepe de catre A.N.C.P.I. o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea declarata a imobilului in act.

**In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).

Servicii profesioniste de cadastru, topografie si geodezie

Servicii profesioniste de cadastru, topografie si geodezie

GenerareTrafic.ro - Trafic marit 100% si GRATUIT